Grup de Recerca i Anàlisi del Món Actual (GRANMA)


Any de investigació
(2014-2016)

Aquest Grup de Recerca Consolidat i Reconegut per la Generalitat de Catalunya, (GRC99, 2009-2013 / GRC0006, 2014-2016), treballa en un doble vessant tant temàtic com geogràfic. Per una banda, treballa sobre la història recent de Catalunya, focalitzant l’anàlisi sistemàtica dels principals aspectes relacionats amb la guerra civil, la implantació del franquisme a Catalunya, la propagació de les bases ideològiques del règim i la continuïtat de la seva acció repressora, així com les relacions de la resistència interior amb l'exili, les formes organitzatives adoptades per a fer front a l'embat de la repressió i la manca de llibertats i els processos polítics de la transició política. I per una altra banda, les anàlisis les situem en un context més ampli, la qual cosa suposa dur a terme recerques i projectes relacionats en l'àmbit espanyol, europeu i internacional.