Exiliats i emigrants espanyols a la República Dominicana (1939-1964)

Tesi Doctoral presentada a la UB. Data defensa: 29 de gener de 2016. Director: Antoni Segura

Secció
Data d'edició
Autoria
Elisenda BARBÉ POU
Investigador relacionat