Anarquistes i baixos fons. Poder i criminalitat a Catalunya, 1931-1944.