Grups de recerca

El nostre Grup de Recerca aposta per a un plantejament de confluència i intersecció de diferents mirades i metodologies per l’estudi de la societat, la política i la cultura a la època contemporània i el món actual, alhora que vol ser una eina d’acumulació de competències per formar joves investigadores i garantir la generació de resultats de la recerca en diferents modalitats.

L’etapa que precedeix aquesta convocatòria, que ha vist el naixement del grup en la seva configuració actual, ha estat enormement profitosa per la cohesió interna, pel treball conjunt realitzat, així com per a la definició de línies de recerca transversals i àmplies.

Els reptes creixents d’enfortiment de la capacitat investigadora així com de potenciació de la internacionalització en el nou marc de les polítiques implementades en les universitats i en els centres de recerca, demanen ampliar i enfortir la capacitat de resposta dels equips investigadors. El CEHI ha recollit aquests reptes constituint-se en el punt de trobada d’experiències de recerca consolidades en l’àmbit de la història contemporània.

Aquest Grup de Recerca Consolidat i Reconegut per la Generalitat de Catalunya, (GRC99, 2009-2013 / GRC0006, 2014-2016), treballa en un doble vessant tant temàtic com geogràfic. Per una banda, treballa sobre la història recent de Catalunya, focalitzant l’anàlisi sistemàtica dels principals aspectes relacionats amb la guerra civil, la implantació del franquisme a Catalunya, la propagació de les bases ideològiques del règim i la continuïtat de la seva acció repressora, així com les relacions de la resistència interior amb l'exili, les formes organitzatives adoptades per a fer front a l'embat de la repressió i la manca de llibertats i els processos polítics de la transició política. I per una altra banda, les anàlisis les situem en un context més ampli, la qual cosa suposa dur a terme recerques i projectes relacionats en l'àmbit espanyol, europeu i internacional.